Knudsen Revisjonsbyrå - bred og lang erfaring innen revisjon

Revisors hovedoppgave er å vurdere og avgi en uavhengig uttalelse om hvorvidt et selskaps årsregnskap er avgitt i samsvar med lover og forskrifter, samt om selskapets ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk.

Vi tilbyr tjenester innen:

Lovbestemt revisjon

Skatte- og avgiftsrådgivning

Regnskapsrådgivning

Generell bedriftsrådgivning

Verdivurderinger

Bistand ved etablering og opphør av selskaper

Teknisk utarbeidelse av årsregnskap, noter og ligningsoppgaver

Bistand ved kjøp og salg av virksomheter og driftsmidler